Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Gemeenschappelijk landbouw, ondernemingen, instellingen en verenigingen De procedure die VMM volgt bij de behandeling van uw aangifte
Document Acties

De procedure die VMM volgt bij de behandeling van uw aangifte

Bedrijven, instellingen, verenigingen en landbouwers met een leidingwaterverbruik van minstens 500 m en/of een eigen waterwinning van minstens 5 m/u, moeten elk jaar vr 15 maart een aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging indienen bij de VMM. Voor de heffing op de winning van grondwater moet u een aangifte indienen vanaf 500 m gewonnen grondwater.

Uw aangifte indienen vr 15 maart

U dient uw aangifte elk jaar in vr 15 maart met het juiste aangifteformulier (zie menupunt 'Formulieren'). De aangifte slaat op het voorgaande jaar en bevat onder andere identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de lozingsplaats, de verschillende waterverbruiken, de activiteit, de productiegegevens en de meet- en bemonsteringsgegevens van het geloosde afvalwater.

Gebruik bij het invullen van uw aangifte steeds de toelichtingsnota (zie menupunt 'Formulieren'). Indien uw aangifte moet worden rechtgezet, gaat dat immers gepaard met een heffingsverhoging.

Wanneer u uw aangifte niet of niet tijdig indient, wordt de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater ambtshalve gevestigd. Ook dan wordt een heffingsverhoging toegepast.

Niet tijdig indienen van de aangifte: u krijgt een ingebrekestelling

Wanneer u uw aangifte niet tijdig indient, stuurt de VMM u per brief een ingebrekestelling. U krijgt dan nog tot de in de brief vermelde datum de tijd om alsnog een aangifte in te dienen.

U ontvangt een vraag om inlichtingen

Als u van de VMM een brief met de vraag om inlichtingen ontvangt, wijst dit erop dat de VMM bijkomende inlichtingen nodig heeft om uw aangiftegegevens te controleren en/of te evalueren. Met de vraag om inlichtingen kan de VMM alle informatie die ze nodig heeft om de aangifte te verduidelijken of te vervolledigen, opvragen.

U krijgt n maand de tijd, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de brief, om uw opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen.

Een vraag om inlichtingen is vrij van een heffingsverhoging.

U ontvangt een bericht van rechtzetting

Wanneer u een bericht van rechtzetting ontvangt, wijst dit erop dat de VMM, na de controle van uw aangiftegegevens, bepaalde gegevens wil wijzigen.

Op basis van externe gegevens (bv. uw drinkwaterverbruik) verifieert de VMM uw aangiftegegevens. Indien de VMM dan vaststelt dat de aangifte onjuist of onvolledig is, kan ze de aangiftegegevens via een bericht van rechtzetting aanpassen of aanvullen.

U krijgt n maand de tijd, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bericht, om uw opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen.

Aan een rechtzetting wordt een heffingsverhoging gekoppeld die 50 % van het niet-aangegeven gedeelte bedraagt. U kunt de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10 % van het niet-aangegeven gedeelte indien u tijdig en schriftelijk reageert op het bericht van rechtzetting.
De heffingsverhoging vervalt als uit uw reactie blijkt dat het bericht van rechtzetting ten onrechte werd opgesteld en de aangiftegegevens wel correct en volledig waren.

U krijgt een heffing van ambtswege

De VMM vestigt uw heffing van ambtswege wanneer:

  • u geen aangifte indient binnen de termijn die vermeld wordt in de ingebrekestelling;
  • u niet tijdig ingaat op de vraag om inlichtingen.

Voor de VMM de heffing ambtshalve kan berekenen, moet ze u hiervan op de hoogte brengen via een bericht van heffing van ambtswege.

U krijgt n maand de tijd, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bericht, om uw opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen.

Aan een heffing van ambtswege wordt een heffingsverhoging gekoppeld die 50 % van het niet-aangegeven gedeelte bedraagt. Die heffingsverhoging kunt u wel reduceren tot 10 % door tijdig (binnen de maand na verzending van het bericht) en schriftelijk te reageren op het bericht van heffing van ambtswege.

U dient geen of een onvolledige aangifte in: u ontvangt een bericht van navordering

Dit bericht wijst erop dat uw aangifte niet volledig was of u geen aangifte indiende. De VMM gaat in dat geval de ontdoken heffing navorderen. Voor de VMM de heffing kan berekenen, moet ze u hiervan op de hoogte brengen via een bericht van navordering.

U beschikt over een periode van n maand, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bericht, om uw opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen.

Een navordering gaat gepaard met een heffingsverhoging die 50 % van het niet aangegeven gedeelte bedraagt. U kunt de heffingsverhoging wel verminderen tot 10 % van het niet-aangegeven gedeelte door schriftelijk en op tijd te reageren op het bericht van navordering.

U ontvangt het heffingsbiljet

U moet uw heffing binnen de twee maanden na de verzending van het heffingsbiljet betalen.

Verwijlintresten

Bij een laattijdige betaling betaalt u verwijlintresten wanneer het bedrag dat u moet betalen hoger is dan 860,00 euro. Meer informatie vindt u onder het menupunt 'Betaling/Invordering heffing'.

Bezwaar indienen

Wanneer u het niet eens bent met uw heffing of met de heffingsverhoging, kunt u een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaar schort de betaling echter niet automatisch op! U kunt in uw bezwaar wel een uitstel of spreiding van betaling aanvragen. Meer informatie vindt u onder het menupunt 'Bezwaar/beroep'.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid