Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
Document Acties

Debietmeters

Verplichte plaatsing verzegelde debietmeter

Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m per jaar (enkel voor gezinnen, niet voor bedrijven);
  • draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden.

Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht.

Voor mobiele pompen voor de irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw werd het gedoogbeleid verlengd tot en met 31 december 2011. De VMM werkt verder aan een sluitend systeem dat werkbaar is voor de land- en tuinbouwsector en voldoende garanties biedt voor een correcte heffingsberekening en voor toezicht in het kader van de milieuhandhaving.

Vast staat reeds dat elke mobiele pomp over een debietmeter moet beschikken. Daarnaast zal een logboek moeten worden bijgehouden. Deze verplichting zal niet gelden voor mobiele pompen waarmee enkel grondwater wordt opgepompt uit een en dezelfde watervoerende laag binnen een en dezelfde vergunning. In afwachting van de verdere besprekingen stelt VMM een voorlopig logboek ter beschikking. Het voorlopig logboek is beschikbaar onderaan deze pagina.

Boete voor het ontbreken van een debietmeter

Bij het ontbreken van een debietmeter zal VMM vanaf heffingsjaar 2011 starten met het opleggen van boetes.  De boetes zijn bedoeld als een signaal om zich in orde te stellen met de wetgeving. Om die reden wordt voor heffingsjaar 2011 bij meervoudige overtredingen enkel voor de zwaarste overtreding een boete opgelegd.

Ook voor het heffingsjaar 2012 zal enkel voor de zwaarste overtreding een boete opgelegd worden.

Grondwaterwinningen waarbij een debietmeter verplicht is sinds 1 januari 2010, zullen voor heffingsjaar 2011 geen boete ontvangen. Zij krijgen een verwittiging om zich in orde te stellen. Het gaat om de volgende grondwaterwinningen:

  • grondwaterwinningen vergund voor minder dan 500 m per jaar
  • grondwaterwinningen gebruikt voor de irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit

Vanaf heffingsjaar 2012 zal VMM ook voor deze winningen een boete opleggen. De boetes variren naargelang de vergunde hoeveelheden grondwater.

Boete
(euro)
Vergund debiet
m/jaar
Pompvermogen
m/u
150 ≤ 2.500 ≤ 1,25
300 2.500 < x  ≤ 5.000 1,25 < x  ≤ 2,5
600 5.000 < x ≤ 10.000 2,5 < x ≤ 5
1.250 > 10.000 > 5

Indien de heffingsplichtige in een volgend heffingsjaar, ondanks een boete het jaar voordien, nog geen debietmeter plaatst, wordt de boete van een categorie hoger gevestigd.

Verzegeling van de debietmeter

Meetsystemen die in gebruik werden genomen vanaf 1 januari 2004, moe(s)ten bij de ingebruikneming verzegeld worden. Deze meetsystemen worden dus niet door de VMM verzegeld. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de bedrijven zelf. Bedrijven moeten voor de verzegeling van de meetsystemen een beroep doen op de leverancier, de installateur of een erkende deskundige.

Voor meetsystemen van voor 1 januari 2004 is de VMM volop bezig om bij bedrijven de verzegeling uit te voeren. De bedrijven moeten hiervoor geen aanvraag indienen bij de VMM. De verzegelaars komen spontaan langs.

De installatie en de werking van debietmeters worden gecontroleerd door de VMM-verzegelaars. Bij controle zal de installatie verzegeld worden indien ze aan de nodige vereisten voldoet.

Bij verbreking van de verzegeling moet u dit onmiddellijk schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier aan de VMM-buitendienst waar uw dossier wordt behandeld.

 

Boete voor het verbreken van een verzegeling zonder melding of het weigeren van een verzegeling

Als de heffingsplichtige de verzegeling verbreekt zonder dit schriftelijk te melden aan de VMM, zal een boete van 150 euro worden aangerekend.

Wanneer de verzegelaar de toegang wordt ontzegd tot de bedrijfsgebouwen zodat de controle niet kan worden uitgevoerd, zal VMM een boete opleggen van 500 euro.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid