Persoonlijke hulpmiddelen
 •  
U bent hier: Home Gemeenschappelijk voor alle doelgroepen Vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging
Document Acties

Vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

U kunt in een aantal gevallen een vrijstelling krijgen van de heffing op de waterverontreiniging:


Vrijstelling omwille van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

Wie?

Deze regeling is van toepassing op particulieren/gezinnen. Ook grootverbruikers met gezinsverbruik komen hiervoor in aanmerking.

Als u in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uw huishoudelijk afvalwater zuiverde met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kunt u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m per gezinslid).

De gemeente moet wel een attest afleveren waaruit blijkt dat uw individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Meer informatie over dit attest kunt u krijgen bij uw gemeentebestuur. Het attest is vijf jaar geldig.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aangesloten werd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling is niet van toepassing indien u in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding.

Concreet betekent dit dat u niet in aanmerking komt voor een vrijstelling indien u een drinkwateraansluiting heeft. U dient dan een compensatie aan te vragen bij uw drinkwatermaatschappij.

Top


Hoe?

Automatisch

De VMM kan tijdens de geldigheidsduur van het attest van de gemeente vijf jaar automatisch de vrijstelling verlenen. U ontvangt dan geen heffingsbiljet en hoeft uiteraard de vrijstelling niet meer aan te vragen. Ook voor grootverbruikers wordt de vrijstelling op het gezinsverbruik automatisch toegekend. Dit staat vermeld op de berekeningnota die de grootverbruiker samen met het heffingsbiljet ontvangt.

Top


Aanvragen

Wie toch een heffingsbiljet ontvangen heeft en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. U moet dit binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet doen. U voegt bij uw aanvraag:

Top


Vrijstelling om sociale redenen

Vanaf heffingsjaar 2008 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd aan de vrijstelling om sociale redenen:

 • een vrijstelling kan toegekend worden, ook al staat de heffing niet op naam van de vrijstellingsgerechtigde;
 • de vrijstelling wordt toegekend voor het gehele gezin als een van de gezinsleden behoort tot een van de vrijstellingsgerechtigde groepen;
 • de vrijstelling geldt alleen voor kleinverbruikers waarvan de waterfactuur enkel betrekking heeft op het huishoudelijk waterverbruik van n gezin. Alle andere waterverbruikers ontvangen – ter vervanging van de vrijstelling – een compensatie.

Top


Wie?

Een aantal personen komt in aanmerking voor een vrijstelling of compensatie om sociale redenen.

Het gaat om:

 • gepensioneerden die op 1 januari van het heffingsjaar een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • personen die op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW;
 • personen met een handicap die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die de wettelijke domicilie van de vrijstellings-/compensatiegerechtigde is tijdens de facturatieperiode van het leidingwater waarop het heffingsbiljet is gebaseerd. Voor eigen waterwinners wordt deze periode: 'het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar' (bv. voor heffingsjaar 2009 moet de vrijstellingsgerechtigde wettelijk gedomicilieerd zijn op de plaats van het waterverbruik in 2008).

Personen die niet automatisch kunnen worden vrijgesteld, ontvangen van de bevoegde instantie een attest waarmee ze de vrijstelling of compensatie kunnen aanvragen.
U ziet een voorbeeld indien u op de link klikt:

 • een jaarlijks afgeleverd attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat men als bejaarde op 1 januari van het heffingsjaar van een gewaarborgd inkomen of van de inkomensgarantie voor ouderen genoot;
 • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat men op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of een levensminimum ontving;
 • het jaarlijks afgeleverd attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat men als gehandicapte op 1 januari van het heffingsjaar genoot van een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming.

De vrijstelling kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (zoals rusthuizen en verzorgingsinstellingen).

Top


Hoe?

Automatisch

De VMM kan heffingsplichtigen automatisch vrijstellen. Deze personen krijgen geen heffingsbiljet en moeten de vrijstelling dus ook niet meer aanvragen.

Top


U vraagt een vrijstelling aan

Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM.

De vrijstellingsaanvraag moet u indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. U moet bij uw aanvraag:

 • de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet voegen;
 • en het juiste attest voegen.

Bij een verlengde minderjarigheid moest men tot en met heffingsjaar 2007 ook een kopie van de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg i.v.m. de verlengde minderjarigheid toevoegen. Vanaf heffingsjaar 2008 is dit echter niet meer nodig.

Als u een vrijstelling hebt aangevraagd, moet u de heffing nog niet betalen. U kunt wachten tot u een beslissing over deze aanvraag ontvangt.

Top


U vraagt een compensatie aan

Compensatieaanvraag opsturen naar de VMM of naar uw drinkwatermaatschappij?

Vanaf heffingsjaar 2009 zal de VMM enkel compensaties toekennen voor klein- of grootverbruikers die geen leidingwater afnemen van een drinkwatermaatschappij.

Wanneer u een drinkwateraansluiting heeft, dient u de aanvraag voor compensatie in bij uw drinkwatermaatschappij.

Enkel wanneer u een eigen waterwinning gebruikt, moet u de aanvraag naar de VMM sturen. In dat geval moet u de aanvraag schriftelijk en binnen de 12 maanden na de verzending van het heffingsbiljet bij de Vlaamse Milieumaatschappij indienen.

De aanvraag varieert naargelang er sprake is van een heffing voor een kleinverbruiker of voor een grootverbruiker.

Aanvraag voor de heffing van kleinverbruikers

Bij de aanvraag moet de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet en het juiste attest gevoegd worden.

Aanvraag voor de heffing van grootverbruikers (rusthuizen, instellingen,...)

De compensatieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. een begeleidende brief per dossiernummer (vb. GE-12345678), waarin u:
  • de reden van de compensatie (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden) geeft;
  • zegt voor welke personen de compensatie wordt aangevraagd;
  • aangeeft hoe de terugbetaling moet gebeuren (zie punt 4);
 2. een kopie van het heffingsbiljet;
 3. de bundel attesten van de personen waarvoor de compensatie wordt aangevraagd. De datum op de attesten moet overeenkomen met het heffingsjaar van het heffingsbiljet. Als dat niet zo is, kan de VMM geen compensatie verlenen. Stuur alle attesten in n keer op naar de Vlaamse Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem;
 4. de manier van terugbetaling, ofwel:
  • op het rekeningnummer van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer compensatiegerechtigde vermelden in begeleidende brief);
  • op het rekeningnummer van de instelling als per compensatiegerechtigde een geschreven volmacht wordt overgemaakt met daarbij een kopie van de identiteitskaart van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer instelling vermelden in begeleidende brief). Als de compensatiegerechtigde een voogd, een lastendrager of een bewindvoerder heeft, kan de volmacht ondertekend worden door die personen mits een bewijs wordt opgestuurd waaruit blijkt dat de persoon als voogd, lastendrager of bewindvoerder optreedt voor de compensatiegerechtigde;
  • per circulaire cheque op naam van de compensatiegerechtigde als de voorgaande manieren van terugbetaling niet mogelijk zijn.

Top


De berekening van de vrijstelling/compensatie

Er zijn twee regelingen van toepassing: de vrijstelling en de compensatie.

Vrijstellingsregeling

In bepaalde gevallen moeten kleinverbruikers geen heffing betalen om sociale redenen. U moet dan aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • het heffingsbiljet staat op uw naam of op naam van een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres;
 • de heffing slaat enkel op het waterverbruik van het gezin waartoe u behoort;
 • op 1 januari had u zelf of een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, recht op een van de tegemoetkomingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling;
 • de plaats van het waterverbruik is uw wettelijke domicilie (gegevens Rijksregister).

Worden niet beschouwd als leden van eenzelfde gezin:

 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Wanneer de heffing kleinverbruikers betrekking heeft op een waterverbruik van meerdere gezinnen, is de compensatieregeling van toepassing (zie verder).

Hieronder krijgt u twee voorbeelden ter verduidelijking:

een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en heeft ook een drinkwateraansluiting

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De vader beschikt over het vereiste attest om een vrijstelling te krijgen.

De heffing 2009 bedraagt 30,17 euro. De heffing wordt berekend op basis van 10 m waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin ook een drinkwateraansluiting heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

Het gezin betaalt aan de drinkwatermaatschappij een bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de hoeveelheid leidingwater dat het afneemt.

Er kan een vrijstelling van de saneringsbijdrage aangevraagd worden bij de drinkwatermaatschappij.

een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en geen drinkwateraansluiting

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De zoon beschikt over het vereiste attest om een vrijstelling te krijgen.

De heffing 2009 bedraagt 90,52 euro. De heffing wordt berekend op basis van 30 m waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin enkel een eigen waterwinning heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

 

Compensatieregeling

Elke persoon die niet kan genieten van de vrijstellingsregeling, maar wel de werkelijke verbruiker is van het water, kan, als hij in aanmerking komt, aanspraak maken op een compensatie voor zijn deel in de heffing of dat van zijn gezin. 

Voor de toepassing van de compensatieregeling worden onderstaande categorien niet beschouwd als personen van eenzelfde gezin:

 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen. 

Per gezin kan jaarlijks slechts n compensatie verleend worden. Die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:

P = M x T x Q x 0,025

Waarbij:

 • P = de compensatie
 • M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het heffingsjaar op het adres van de compensatiegerechtigde
 • T = het eenheidstarief van de heffing
 • Q = 10 m voor:
  • elke verbruiker die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet; en
  • waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m bedraagt; en
  • die ook op enig tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder dan 5 m per uur;

= 30 m voor alle andere verbruikers.

Wanneer de aanvrager in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage of de bovengemeentelijke saneringsvergoeding, vervalt de compensatie op de heffing.

Vanaf de heffing 2009 kent de VMM enkel compensaties toe aan klein- of grootverbruikers die geen leidingwater afnemen van een drinkwatermaatschappij.

Hieronder volgen drie voorbeelden ter verduidelijking:

in een appartementsgebouw wonen 3 gezinnen met in totaal 12 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft een drinkwateraansluiting. Een van de 3 gezinnen bestaat uit 5 personen. De vader in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing 2009 bedraagt 120,69 euro. De heffing wordt berekend op basis van 10 m waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw ook een drinkwateraansluiting heeft.

De compensatie die aan het betreffende gezin wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025
P = 5 x 40,23 x 10 x 0,025
P = 50,29 euro

in een appartementsgebouw wonen 2 gezinnen met in totaal 5 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft geen drinkwateraansluiting. Een van de 2 gezinnen bestaat uit 3 personen. De dochter in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing 2009 bedraagt 150,86 euro. De heffing wordt berekend op basis van 30 m waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw enkel een eigen waterwinning heeft.

De compensatie die aan het betreffende gezin wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025
P = 3 x 40,23 x 30 x 0,025
P = 90,52 euro

in een rusthuis verblijven 95 personen. 40 onder hen komen in aanmerking voor een vrijstelling/compensatie (specifiek voor rusthuizen, instellingen,...).

De heffing grootverbruiker (rioollozer) bedraagt op basis van de forfaitaire berekening 3.000 euro.

De compensatie die aan elke gerechtigde wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025
P = 1 x 40,23 x 30 x 0,025
P = 30,17 euro per gerechtigde.

Top


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid