Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Onderneming / instelling / vereniging Bronbemalingen
Document Acties

Bronbemalingen

De heffing van toepassing op bronbemalingen wordt opgesplitst in 1) de heffing op de winning van grondwater (oppompen) en 2) de heffing op de waterverontreiniging (lozen).

1. De heffing op de winning van grondwater (oppompen)

Indien de bronbemaling:

  • technisch noodzakelijk is voor de uitvoering van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
  • nodig is voor de uitbating van tunnels voor openbare wegen en/of het openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
  • nodig is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden. In dit geval moet een hydrologisch attest van een erkend milieudeskundige in de discipline “grondwater” die noodzaak aantonen. Dit attest moet u vr 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen;

bent u geen heffing verschuldigd voor het opgepompte grondwater.

Indien u niet onder de bovenvermelde punten valt bereken dan hier de heffing voor het oppompen van grondwater.

2. De heffing op de waterverontreiniging (lozen van grondwater)

Met behulp van deze beslissingsboom kan u bepalen of u een heffing voor het lozen van grondwater afkomstig van een bronbemaling verschuldigd bent:

Schema beslissingsboom bronbemaling 

Aandachtspunten:

  • Het lozen van bemalingswater op oppervlaktewater (bv. gracht, kunstmatige afvoer voor hemelwater…) is steeds vrijgesteld van de heffing op waterverontreiniging.
  • Enkel met een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin mag u grondwater uit bronbemalingen lozen op de openbare riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bereken hier de heffing op de waterverontreiniging.

3. Hoe uw aangifte indienen?

Als uw bronbemaling heffingsplichtig is, moet u uw aangifte voor 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen. Indien Aquafin u een toelating gaf voor het lozen van uw bemalingswater, moeten de gegevens in de aangifte gelijk zijn aan de gegevens die u aan Aquafin bezorgde. U moet wel altijd – dus met of zonder schriftelijke toestemming van Aquafin – een aangifte invullen.

U moet in uw aangifte minstens dit invullen:

  • de identificatie van de heffingsplichtige (vragen 1 tot en met 4);
  • de gegevens van de hoofdactiviteit (sector 58, vragen 7 en 8);
  • de gegevens over de lozingsplaats (vraag 9);
  • de waterbalans (grondwatergegevens, vragen 14 tot en met 17).

Bekijk een voorbeeld van een ingevulde aangifte (PDF - 161KB).

4. Vergoeding bij Aquafin

Wanneer u een vergoeding betaalt aan Aquafin voor de verwerking van het geloosde water, wordt dit bedrag (exclusief BTW) afgetrokken van de te betalen heffing op de waterverontreiniging.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid